Sushi and Sashimi


Tuna 3.50
Salmon 3.00
Mackerel 2.50
Smoked Salmon 2.50
Octopus 2.50
Crab Stick 2.50
Scallop (Hokkaido) 3.00
Squid 2.50
Tobiko 2.50
Uni 5.00
Yellowtail 3.00
Eel 3.00
Omelet 2.50
Sweet Shrimp 4.50
White Tuna (Escolar) 2.50
Shrimp 2.50
Striped Bass 2.50
Red Clam 2.50
Ikura 4.50
Toro 8.00